ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ

પરિપત્રો

Type : From : Keyword : Date :
Sr No. Date Name Department
1 06-03-2024 ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગરની સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૪ માટે નવી મતદારયાદી તૈયાર કરવા બાબત ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
2 14-10-2014 ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ બંધારણ ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ
3 20-07-2010 આર.ઓં.પી - ૨૦૦૯ માં ઉપધોના કેસો મજુંર બાબત ગુજરાત રાજય વીમા અને લેખા ભવન
4 17-07-2010 બઢતીનો અભાવ અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે સુધારેલ ઉ.પ્.ધો.ની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
5 12-06-2010 લાધુલાયાકાતાવાળા શિક્ષકોના ઉ.પ.ધો. મજુંર કરવાની બાબત શિક્ષણ વિભાગ
6 12-08-2009 સરકારી કર્મચારીઓં માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
7 23-10-2008 કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્લસ પરીક્ષા તાલીમ અંગે માર્ગદર્શન મળવા બાબત ગુજરાત રાજય વીમા અને લેખા ભવન
8 14-09-2007 સરકારી કર્મચારીઓં માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના ખાતાકીય પરીક્ષા લાયકાર્ત વગેરે બાબત ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
9 01-09-2007 બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના કિસ્સામાં ખાતાકાય પરીક્ષા દાખલ કરવા અંગે ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
10 01-08-2007 ઉચ્ચતર પગાર ધોરણમાં નક્કી કરવામાં આવેલ પગારની ચકાસણી કરી આપવા બાબત ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
11 02-07-2007 સરકારી કર્મચારીઓં માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
12 31-03-2005 ખાતાકીય તપાસ,ફરજમોકુફી તેમજ ફોજદારી કેસોમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા માટે અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ અંગે ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
13 01-05-2002 નવી સેવામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
14 16-04-1998 બિનતાલીમી શિક્ષકોને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનાનો લાભ મળવા અંગે ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
15 09-03-1998 બિનસરકારી માધ્યમિક / ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શૈક્ષણિક તેમ જ બિનશૈક્ષણિક ફાજલ કર્મચારીઓં અગાઉની નોકરી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના માટે ગ્રાહા રાખવા અંગે ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
16 28-06-1996 ઉચ્ચતર પગાર બાંધણીના કેસમાં મોડીટ કચેરીને આપવાના પ્રમાણપત્ બાબત ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
17 01-08-1995 બિનસરકારી માધ્યમિક શાળા કર્મચારીઓ માટે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મજુંર કરવા માટે સમિતિની રચના કરવા બાબતે ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
18 12-01-1995 સરકારી કર્મચારી શિક્ષકો માટે મોંધવારી - ભથ્થાના હપ્તા, વચગાળાની રાહત અને બઢતીની અભાર અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે સુધારેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
19 16-08-1994 સરકારી ક્ર્મ્ચારીઓને મોંધવારી ભથ્થાના હપ્તા, વચગાળાની રાહત અને બઢતીનો અભાવ અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે સુધારેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
20 16-08-1994 શિક્ષકોને મોંધવારી ભથ્થાના હપ્તા, વચગાળા રાહત અને બઢતીની અભાવ અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે સુધારેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
21 31-03-1994 બઢતીની અભાવ અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
22 26-07-1993 ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની યોજના હેઠળ પગાર બાધણીની ચકાસણી બાબત ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
23 11-05-1993 ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અન્વયે શિક્ષકો માટે વિકલ્પ આપવાની તારીખ લંબાવવા બાબત ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
24 06-05-1992 બઢતીની તકોનો અભાવ અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે અમલમાં મુકેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
25 29-04-1992 પ્રાથમિક / માધ્યમિક / ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા અને અધ્યાપન મંદિરના શિક્ષકોને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવા બાબત. ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
26 12-11-1991 બઢતીની તકોનો અભાવ અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે અમલમાં મુકેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
27 11-08-1991 બઢતીની તકોનો અભાવ અથવા બઢતીની માર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે અમલમાં મુકેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અંગે ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
28 05-07-1991 બઢતીની અભાવ અથવા બઢતીની મર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની યોજના ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ
29 20-02-1991 Scheme Of Higher Grade Scales To Deal Woth The Probkem Of Stagnation GOVERNMENT OF GUJARAT FINANCE DEPARTMENT
30 06-04-1990 GOVERNMENT OF GUJARAT FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF GUJARAT FINANCE DEPARTMENT