ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ

 
ગુજરાત રાજય આચાર્ય સંઘના હોદેદારશ્રીઓ
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ. માધ્યમિક બોર્ડના સભ્યશ્રીઓ
ગુજરાત રાજય આચાર્ય સંઘ-ઘટક સંઘના અધ્યક્ષ-પ્રમુખ-મહામંત્રી
રાજય કલ્યાણનિધિ
 
 
ગુજરાત રાજય આચાર્ય સંઘના હોદેદારશ્રીઓ
ક્રમ સભ્યનું નામ અને હોદો સરનામું સંપર્ક ફોટો
1 શ્રી જ્યપ્રકાશ પી. પટેલ
અધ્યક્ષ
શ્રી ઉન્નતિ માધ્યમિક શાળા, હીરાપુર, તા.સંતરામપુર, જિ.મહીસાગર. 9426509226
2 શ્રી ભાનુપ્રસાદ એ. પટેલ
પ્રમુખ
શ્રી સી.જી.મહેતા વિદ્યામંદિર - ઉમેદગઢ,તા.ઇડર,જી.સાબરકાંઠા 7874804404
3 શ્રી અમિતભાઈ પંડ્યા
મુખ્ય સપાદક
શ્રી માતૃછાયા હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, સેકન્ડરી સ્કૂલ,સુખરામનગર,ગોમતીપુર,અમદાવાદ, પીન-૩૮૦૦૨૧ 9998328077
4 શ્રી હરદેવસિંહ પી. જાડેજા
ઉપાધ્યક્ષશ્રી
શ્રી ચંદ્રસિંહજી હાઇસ્કૂલ, ધ્રોલ, જિ. જામનગર. 9425975833
5 શ્રી સુરેશકુમાર પી. સરસાવાડિયા
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી
શ્રી લુણસર માધ્યમિક શાળા, લુણસર, તા. વાંકાનેર, જિ. મોરબી. 9427667836
6 શ્રી દીપકુમાર પી. પટેલ
સારસ્વત સહસંપાદકશ્રી
લાયોનેસ કર્ણાવતી એમ.એચ. હિન્દી હા.સે.સ્કૂલ, નવા વાડજ-૩૮૦૦૧૩ 9427911939
7 શ્રી ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી
મહામંત્રી
શ્રીમતી તા. ર.ફુ. શાહ સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ, મુ. માણેકપુર, તા. માણસા, જિ. ગાંધીનગર. 9924335210
8 શ્રી કેતનભાઈ સી. પટેલ
મહામંત્રી
આર. કે. વિદ્યાલય, પેટલાદ, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ. 9925943993
9 શ્રી મિતેષભાઈ એસ. પટેલ
મહામંત્રી
શ્રી ડી. કે. પટેલ સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ, થુથાવી, તા. ડભોઇ, જિ. વડોદરા. 9428166892
10 શ્રી સુનીલકુમાર સિ બરોસીયા
મહામંત્રી
આર.એલ.અમૃતિયા હાઈ. ગોંડલ ત્રાકુડા, સ્મિત ગણેશનગર,ગુંદાળા રોંદ,ગોંડલ 9879523064
11 શ્રી એમ. એચ. અણદાણી
કાર્યાલય મંત્રી
૩, વૈશાલીનગર, ગોડ ગીફ્ટ એપાર્ટમેન્ટ, ૪ થો માળ, બ્લોક નં. ૪૦૩, રાજકોટ. 9879490603
12 શ્રી સુરેશભાઈ ડી.ચૌધરી
કાર્યાલય મંત્રી
શ્રી સ્વામીનારાયણ દ્વિશતાબ્દી સ્મારક હાઇસ્કુલ-લવારપુર જિ.ગાંધીનગર 9904013301