ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ

 
ગુજરાત રાજય આચાર્ય સંઘના હોદેદારશ્રીઓ
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ. માધ્યમિક બોર્ડના સભ્યશ્રીઓ
ગુજરાત રાજય આચાર્ય સંઘ-ઘટક સંઘના પ્રમુખ-મહામંત્રી
રાજય કલ્યાણનિધિ
 
Select Distrinct :
 
ગુજરાત રાજય આચાર્ય સંઘ-ઘટક સંઘના પ્રમુખ-મહામંત્રી
ક્રમ સભ્યનું નામ અને હોદો સરનામું સંપર્ક ફોટો
1 શ્રી અજીતસિંહ એમ.ચાવડા
પ્રમુખ - અમદાવાદ ગ્રામ્ય
ન્યુ ભારત હાઇસ્કુલ ધોળકા,અમદાવાદ ગ્રામ્ય 8128293315
2 શ્રી અમિતકુમાર આર.પંડ્યા
પ્રમુખ - અમદાવાદ શહેર
માતૃછાયા હાઇસ્કુલ-ગોમતીપુર અમદાવાદ શહેર 9974525232
3 શ્રી સી.પી.ગોંડલીયા
પ્રમુખ - અમરેલી
શ્રી સ્વામીનારાયણ વિદ્યાલય-વાંકીયા તા.અમરેલી જિ.અમરેલી 7016926021
4 શ્રી નીરેશકુમાર ડી.પટેલ
પ્રમુખ - અરવલ્લી
શ્રીમતી બી.જે.તન્ના ગ્રુપ વિદ્યાલય-ખુમાપુર પો.ચિલોડા તા.ભિલોડા જિ.અરવલ્લી 9426391415
5 શ્રી ઠાકોરભાઈ જશભાઈ પટેલ
પ્રમુખ - આણંદ
સરદાર પટેલ હાઈસ્કુલ-બોરીઆવી તા.આણંદ જિ.આણંદ 9825346337
6 શ્રી રણજીતસિંહ એમ.જાડેજા
પ્રમુખ - કચ્છ
શ્રી અ.ફૈ.ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-નુરા તા.લખપત જિ.કચ્છ 8866440997
7 શ્રી રજનીકાંત ડાહ્યાભાઈ પટેલ
પ્રમુખ - ખેડા
શ્રી સરસ્વતી વિદ્યામંદિર-અકલાચા તા.મહેમદાવાદ જિ.ખેડા 9427547306
8 શ્રી પ્રદીપસિંહ એમ.ચાવડા
પ્રમુખ - ગાંધીનગર
શ્રી અનોપકુંવરબા વિદ્યાલય-વરસોડા તા.માણસા જિ.ગાંધીનગર 9924889290
9 શ્રી ભરતકુમાર અરજણભાઈ વાળા
પ્રમુખ - ગીર સોમનાથ
શ્રી પાલ સોસાયટી ,જાગનાથનગર રવિરાજ એપાર્ટમેન્ટ પાછળ,તા.વેરાવળ જિ.ગીર સોમનાથ 9898307480
10 શ્રી હિતેશ જી.ચૌહાણ
પ્રમુખ - છોટા ઉદેપુર
એસ.એફ.હાઇસ્કુલ છોટા ઉદેપુર 9979396411
11 શ્રી એમ.ડી.મકવાણા
પ્રમુખ - જામનગર ગ્રામ્ય
શ્રી માધ્યમિક શાળા મોટીગોપ,જામજોધપુર,જામનગર 9824812942
12 શ્રી રજનીભાઈ બી.મેસવાણીયા
પ્રમુખ - જામનગર શહેર
શ્રી શારદા મંદિર હાઇસ્કુલ લીમડા લાઈન,જામનગર 9106777173
13 શ્રી એમ.એમ.નંદાણીયા
પ્રમુખ - જુનાગઢ
શ્રી બંસીધર વિદ્યાલય-દૌલતપરા તા.જુનાગઢ જિ.જુનાગઢ 9904114723
14 શ્રી રામાભાઈ નવાસ્યાભાઈ ચૌધરી
પ્રમુખ - ડાંગ
માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-મહાલ તા.સુબીર જિ.ડાંગ 9427868486
15 શ્રી દીપકકુમાર એ.કેપ્ટન
પ્રમુખ - તાપી
સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ તા.ઉચ્છલ જિ.તાપી 94271777189
16 શ્રી રમેશભાઈ હરસિંહભાઈ સંગાડા
પ્રમુખ - દાહોદ
શ્રી સરસ્વતી વિદ્યાલય - સુડીયા તા.સિંગવડ જિ. દાહોદ 9909873155
17 શ્રી જગમાલભાઈ એમ.ભેટારિયા
પ્રમુખ - દેવ ભૂમિ દ્વારકા
યોગેશ્વરનગર બંસીધર પ્રા.શાળા જામખંબાળીયા 9909630313
18 શ્રી નીલેશકુમાર ગુલાબસિંગભાઈ વસાવા
પ્રમુખ - નર્મદા
શ્રી આર.એન.દીક્ષિત હાઇસ્કુલ-તરાપા તા.નાંદોદ જિ.નર્મદા 9879366151
19 શ્રી સંજયભાઈ ડી.પરમાર
પ્રમુખ - નવસારી
શ્રી બી.એલ.પટેલ.સર્વ.વિદ્યામંદિર-રાનકુવા તા.ચીખલી જિ.નવસારી 9737474150
20 શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ પી.ચૌહાણ
પ્રમુખ - પંચમહાલ
ગ્રામ ભરતી વિદ્યાલય-ગમાણી તા.ઘોઘંબા જિ.પંચમહાલ 9586727315
21 શ્રી મનીષકુમાર પ્રભુદાસ પટેલ
પ્રમુખ - પાટણ
શ્રી.સી.જે પંચાલ જયભારતી વિદ્યાલય-સંડેર તા.જિ.પાટણ 9925867020
22 શ્રી લાખણસી પી.ઓડેદરા
પ્રમુખ - પોરબંદર
આદિત્યાણા હાઇસ્કુલ-આદિત્યાણા જિ.પોરબંદર 9925341888
23 શ્રી નાનજીભાઈ જે.ખરસોણ
પ્રમુખ - બનાસકાઠા
સરદાર પટેલ હાઇસ્કુલ- તા.ડીસા જિ.બનાસકાઠા 9427375970
24 શ્રી જોરૂભાઈ એન.ખાચર
પ્રમુખ - બોટાદ
વી.એસ.ઝેડ હાઇસ્કુલ-પાળીયાદ તા.બરવાળા જિ.બોટાદ 9664958580
25 શ્રી અમિતકુમાર જે.વાંસદિયા
પ્રમુખ - ભરુચ
શ્રી નવચેતન વિદ્યામંદિર-કોંઢ તા.વાલિયા જિ.ભરુચ 9998766172
26 શ્રી ગોવિંદભાઈ બી.બતાડા
પ્રમુખ - ભાવનગર ગ્રામ્ય
ગ્રામ પંચાયત હાઇસ્કુલ-જસપરા તા.તળાજા જિ.ભાવનગર 9426330225
27 શ્રી બટુકભાઈ ઓધવજીભાઈ પટેલ
પ્રમુખ - ભાવનગર શહેર
શ્રી સ્વામીનારાયણ વિદ્યાલય- જી.આઈ.ડી.સી. ચિત્રા.ભાવનગર 9428118893
28 શ્રી અમરીષભાઈ પી.પટેલ
પ્રમુખ - મહી સાગર
નવજીવન હાઇસ્કુલ -થાણાસાવલી તા.લુણાવાડા જિ.મહી સાગર 9427399892
29 શ્રી વિષ્ણુભાઈ એલ.પટેલ
પ્રમુખ - મહેસાણા
જ્ઞાનદીપ વિદ્યાલય-વિજાપુરડા તા.બેચરાજી જિ.મહેસાણા 9979275201
30 શ્રી એસ.પી.સરસવાડિયા
પ્રમુખ - મોરબી
સાવડી હાઇસ્કુલ-સાવડી તા.ટંકારા જિ.મોરબી 7016045064
31 શ્રી સુનીલભાઈ ચંદ્રકાન્તભાઈ બરોચીયા
પ્રમુખ - રાજકોટ ગ્રામ્ય
શ્રી આર.એલ.અમૃતિયા હાઇસ્કુલ મુ.ત્રાકુડા જિ.રાજકોટ-૩૬૦૩૧૧ 9879533069
32 શ્રી કિશોરકુમાર જી.દવે
પ્રમુખ - રાજકોટ શહેર
શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ વિદ્યાલય ઢેબર રોડ,રાજકોટ 9426880965
33 શ્રી અશ્વિનસિંહ સુરજસિંહ ગોહિલ
પ્રમુખ - વડોદરા ગ્રામ્ય
ભારત વિદ્યાલય , સાધલી તા.શિનોર જિ.વડોદરા 9925417533
34 શ્રી નીતાબેન એમ.સંઘવી
પ્રમુખ - વડોદરા શહેર
૩૧૩-નાનુભાઈ ટાવર મહેસાણાનગર ગરબા ગ્રાઉન્ડ નિઝામપુરા,વડોદરા-૨૨ 9825625218
35 શ્રી પંકજકુમાર સી.પરમાર
પ્રમુખ - વલસાડ
એન.એમ.વાડિયા(તાતા વાડિયા) હાઇસ્કુલ-નારગોલ તા.ઉમરગામ જિ.વલસાડ 9825697398
36 શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ડી.ચૌહાણ
પ્રમુખ - સુરત ગ્રામ્ય
કે.વી.મહેતા વિદ્યાલય-ચલથાણ તા.પલસાણા જિ.સુરત ગ્રામ્ય 9974008723
37 શ્રી કિશોરકુમાર એન.જાની
પ્રમુખ - સુરત શહેર
રૂ.સી.મા.પુણાવાલા સાર્વજનિક એક્સપેરીમેન્ટલ સ્કુલ- પાર્લે પોઈન્ટ,અઠવાલાઈન્સ,સુરત 9428970347
38 શ્રી રણજીતસિંહ કે.ગોહિલ
પ્રમુખ - સુરેન્દ્રનગર
કે.એમ.એસ.હાઇસ્કુલ-મોટીમાલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા જિ.સુરેન્દ્રનગર 9978990911
39 શ્રી રઘુભાઈ અલગોતર
મહામંત્રી - અમદાવાદ ગ્રામ્ય
શેઠ એમ.જે.શાહપુરવાલા હાઇસ્કુલ-કમીજલા તા.વિરમગામ જિ.અમદાવાદ 9428911302
40 શ્રી વીરભદ્રસિંહ પી.ચુડાસમા
મહામંત્રી - અમદાવાદ ગ્રામ્ય
ધી બિરલા એન્ડ હરજીવનદાસ હાઇસ્કુલ ધંધુકા,અમદાવાદ ગ્રામ્ય 9979499900
41 શ્રી હાર્દિકભાઈ કે.પટેલ
મહામંત્રી - અમદાવાદ શહેર
નિર્માણ હાઇસ્કુલ નવા વાડજ,અમદાવાદ શહેર 9327094834
42 શ્રી વિપુલભાઈ બી.વ્યાસ
મહામંત્રી - અમરેલી
કે.કે.પારેખ એન્ડ આર.પી.મહેતા વિદ્યાલય- ચિત્તલ રોંડ અમરેલી 9426976079
43 શ્રી મુકુંદભાઈ સી.મહેતા
મહામંત્રી - અમરેલી
શ્રી જનતા વિદ્યાલય-વડેર તા.જિ.અમરેલી 9925265245
44 શ્રી સંજયકુમાર પી.જોષી
મહામંત્રી - અરવલ્લી
શ્રી પી.સી.એન.હાઇસ્કુલ મુ.મેઘરજ જિ.અરવલ્લી 9426972716
45 શ્રી જયંતીભાઈ એમ.પવાર
મહામંત્રી - આણંદ
સરદાર પટેલ વિનય મંદિર-ટાવર પાસે તા.પેટલાદ જિ.આણંદ 9375958388
46 શ્રી બ્રિજેશ સી.ઠક્કર
મહામંત્રી - કચ્છ
શેઠ વીરજી દેવશી હાઇસ્કુલ તા.ભુજ જિ.કચ્છ 7016852853
47 શ્રી દિનેશચંદ્ર ચંદુલાલ ભટ્ટ
મહામંત્રી - ખેડા
જ્ઞાનનગર હાઇસ્કુલ ને.હા.નં-૮ ખેડા-૩૮૭૪૧૧ 9428647172
48 શ્રી દિનેશભાઈ એ.પટેલ
મહામંત્રી - ગાંધીનગર
સરસ્વતી હાઇસ્કુલ આઈ.ઓ.સી.રોડ ચાંદખેડા-ગાંધીનગર 9825439011
49 શ્રી છગનભાઈ એલ.વાઝા
મહામંત્રી - ગીર સોમનાથ
સામતેર હાઇસ્કુલ-સામતેર તા.ઉના જિ.ગીર સોમનાથ 9913849444
50 શ્રી મેહુલ પી.પટેલ
મહામંત્રી - છોટા ઉદેપુર
નર્મદા વિદ્યા મંદિર-પરવટા જિ.છોટા ઉદેપુર 9879086451
51 શ્રી શૈલેષભાઈ બી.કાનાણી
મહામંત્રી - જામનગર ગ્રામ્ય
શ્રી માધ્યમિક શાળા મુ.શાપર તા.જિ.જામનગર 9428726605
52 શ્રી જગદીશભાઈ પી.ગોધાણી
મહામંત્રી - જામનગર શહેર
શ્રી પ્રણામી હાઇસ્કુલ હીરજીમંત્રી રોડ,જામનગર 9825016218
53 શ્રી બી.બી.વાગડિયા
મહામંત્રી - જુનાગઢ
સ્વ.શ્રી એલ.વી.ડાંગર વિનય મંદિર-ખુંભડી તા.વંથલી જિ.જુનાગઢ 9925088077
54 શ્રી સચીનકુમાર જીતુભાઈ રાણા
મહામંત્રી - ડાંગ
વનરાજ હાઇસ્કુલ-કાલીબેલ તા.વધઈ જિ.ડાંગ 7016393715
55 શ્રી નાથુભાઈ બી.ચૌધરી
મહામંત્રી - તાપી
ઉન્નતી વિદ્યાલય-થુંટી તા.ઉચ્છલ જિ.તાપી 9825462654
56 શ્રી અલ્કેશકુમાર રમણલાલ પ્રજાપતિ
મહામંત્રી - દાહોદ
શ્રી કમળ વિદ્યાલય - ભોજેલા તા.ફતેપુરા જિ.દાહોદ 7016876350
57 શ્રી કલ્પેશભાઈ ડી.ગોકાણી
મહામંત્રી - દેવ ભૂમિ દ્વારકા
શ્રી એચ.વી.અને વી.એચ.હાઇસ્કુલ-હર્ષદપુર જામખંબાળીયા 9106007742
58 શ્રી તુષારભાઈ હર્ષદભાઈ પટેલ
મહામંત્રી - નર્મદા
સી.જે.પટેલ વિદ્યામંદિર-લાછરસ તા.નાંદોદ જિ.નર્મદા 9979279636
59 શ્રી હર્ષદસિંહ સી.પરમાર
મહામંત્રી - નવસારી
શ્રી જે.એમ.પટેલ સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ-દીગેન્દ્રનગર તા.ચીખલી જિ.નવસારી 9428884503
60 શ્રી રણજીતસિંહ એસ.ચૌહાણ
મહામંત્રી - પંચમહાલ
જાગૃતિ હાઇસ્કુલ-કુવાઝર તા.મોરવા હડફ જિ.પંચમહાલ 9979328546
61 શ્રી દીપકકુમાર પી.બારોટ
મહામંત્રી - પાટણ
મહારાણા પી.જે.હાઇસ્કુલ-જંગરાલ તા.સરસ્વતી જિ.પાટણ 9426768004
62 શ્રી પ્રવીણભાઈ અરસીભાઈ બોખીરીયા
મહામંત્રી - પોરબંદર
એમ.ઈ.એમ.હાઇસ્કુલ પોરબંદર 9979712540
63 શ્રી જયેશભાઈ સી.જોષી
મહામંત્રી - બનાસકાઠા
શ્રી એસ.એસ.રાજગોર હાઇસ્કુલ-રાણપુર તા.ડીસા જિ.બનાસકાઠા 9375669900
64 ડો ચંદુલાલ કે.કાનાણી
મહામંત્રી - બોટાદ
શ્રી એમ.એમ.હાઇસ્કુલ તા.ગઢડા જિ.બોટાદ 9428489415
65 શ્રી ઇકબાલ આઈ.પટેલ
મહામંત્રી - ભરુચ
ઝેનીથ હાઇસ્કુલ તા.અમલેશ્વર જિ.ભરુચ 9924825863
66 ડો ઘનશ્યામસિંહ રાઠોડ
મહામંત્રી - ભાવનગર ગ્રામ્ય
ચ.મો.વિદ્યાલય હાઇસ્કુલ તા.પાલીતાણા જિ.ભાવનગર 9426922848
67 શ્રી છગનભાઈ સાર્દુલભાઇ જાંબુચા
મહામંત્રી - ભાવનગર શહેર
વિદ્યાવિહાર માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ઝવેરભાઈની વાડી,દેસાઈનગર ભાવનગર 9898201194
68 શ્રી દિગ્વિજયસિંહ કે.ચૌધરી
મહામંત્રી - મહી સાગર
નવજીવન ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-ગામળી તા.સંતરામપુર જિ.મહી સાગર 8238648564
69 શ્રી બળદેવભાઈ પૃથ્વીરાજ ચૌધરી
મહામંત્રી - મહેસાણા
શ્રી.એલ.વી.ચૌધરી અને એસ.એ.ચૌધરી આદર્શ વિદ્યાલય-વણાગલા તા.ઊંઝા જિ.મહેસાણા 9558585464
70 શ્રી એસ.એ.જાવિયા
મહામંત્રી - મોરબી
શ્રી સી.એમ.જાકાસણીયા હાઇસ્કુલ-જેતપુર(મચ્છુ) તા.જિ.મોરબી 9879783470
71 શ્રી હિતેન્દ્ર મહીદાસ નારિયા
મહામંત્રી - રાજકોટ ગ્રામ્ય
શ્રી વલ્લભ વિદ્યાલય મુ.ઉપલેટા તા.રાજકોટ-૩૬૦૪૯૦ 9426996380
72 શ્રી વી.આર.ગજેરા
મહામંત્રી - રાજકોટ શહેર
શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રી બોયઝ વિદ્યાલય શાસ્ત્રી મેદાન સામે,રાજકોટ 9426911199
73 શ્રી ચેતનભાઈ એન. પટેલ
મહામંત્રી - વડોદરા ગ્રામ્ય
શ્રી એમ.એમ.અમીન આદર્શ વિદ્યાલય - નડા તા.ડભોઇ જિ.વડોદરા 9913891859
74 શ્રી ભરતકુમાર બી.પરમાર
મહામંત્રી - વડોદરા શહેર
એ-૨૦ શ્રીધરવિલા ડુપ્લેક્ષ , અંબાલાલ પાર્ક -૧ ગોરવા સહયોગ,વડોદરા-૧૬ 9879489335
75 શ્રી દિનેશભાઈ યુ.પટેલ
મહામંત્રી - વલસાડ
સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ-અબ્રામા(ગોકુલધામ) તા.જિ.વલસાડ 9825870350
76 શ્રી મુકેશભાઈ આઈ.પટેલ
મહામંત્રી - સુરત ગ્રામ્ય
શ્રીમતી કે.બી.ડી.પટેલ સર્વોદય વિદ્યાલય-સેગવાછામાં તા.ઓલપાડ જિ.સુરત 9998972922
77 શ્રી વિમલકુમાર જે.ચુડાસમા
મહામંત્રી - સુરત શહેર
નવનિર્માણ વિદ્યાલય ડી.આર.બી.કોલેજ પાસે,ભરથાણા-વેસુ, સુરત 9909018865
78 શ્રી સંદીપકુમાર જી.પટેલ
મહામંત્રી - સુરેન્દ્રનગર
શ્રી એન.એમ.હાઇસ્કુલ-જુના બસ સ્ટેન્ડ પાછળ તા.લીંબડી જિ.સુરેન્દ્રનગર
79 શ્રી રોહિતભાઈ વી.બારોટ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - અમદાવાદ ગ્રામ્ય
સાર્વજનિક વિદ્યાલય-નાંદેજ તા.દસક્રોઈ જિ.અમદાવાદ 9429516012
80 શ્રી સુનીલભાઈ આર.ગુગલાણી
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - અમદાવાદ શહેર
નુતન આદર્શ વિદ્યાલય રાયપુર,અમદાવાદ શહેર 9825037857
81 શ્રી વિનોદકુમાર કે.જેઠવા
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - અમરેલી
શ્રી રા.શા.મેઘાણી હાઇસ્કુલ-સ્ટેશન રોડ બગસરા જિ.અમરેલી 9427229251
82 શ્રી કુન્દનકુમાર જી.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - અરવલ્લી
ઝાલમપુર હાઇસ્કુલ-ઝાલમપુર મુ.માલપુર જિ.અરવલ્લી 9879720838
83 શ્રી ગોપાલભાઈ મણીભાઈ પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - આણંદ
પટેલ.એમ.એસ.હાઇસ્કુલ-વડોદ તા.આણંદ જિ.આણંદ 9426370490
84 શ્રી અનીલગર કે.ગુંસાઈ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - કચ્છ
જૈનાચાર્યશ્રી અજરામરજી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા હોસ્પિટલ રોડ તા.ભુજ જિ.કચ્છ 9426217775
85 શ્રી કમલેશભાઈ આર.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - ગાંધીનગર
સઈજ સાર્વજનિક વિદ્યાલય-સઈજ તા.કલોલ જિ.ગાંધીનગર 9725671663
86 ડો એમ.કે.પરમાર
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - ગીર સોમનાથ
જ્ઞાનદીપ વિદ્યામંદિર-સવની તા.વેરાવળ જિ.ગીર સોમનાથ 9979046330
87 શ્રી ચિરાગ વી.શાહ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - છોટા ઉદેપુર
ડી.બી.પારેખ સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ મુ.સંખેડા જિ.છોટા ઉદેપુર 9428583972
88 શ્રી હીનાબેન કે.તન્ના
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - જામનગર શહેર
શ્રી જી.એસ.મહેતા કન્યા વિદ્યાલય વિકાસ રોડ,જામનગર 9265512332
89 શ્રી કે.ડી.ભાડજા
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - જુનાગઢ
શ્રી સરસ્વતી વિનય મંદિર-જીલાણા તા.માણાવદર જિ.જુનાગઢ 9925027542
90 શ્રી પંકજભાઈ બી.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - ડાંગ
વલ્લભ વિદ્યાલય ઉ.બુ.માધ્યમિક વિદ્યાલય અને ઉ.માં.શાળા તા.આહવા જિ.ડાંગ
91 શ્રી રાજેશકુમાર સી.ચૌધરી
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - તાપી
વિવિધલક્ષી વિદ્યાલય-ડોલવણ તા.ડોલવણ જિ.તાપી 9825990011
92 શ્રી પ્રગ્નેશકુમાર એસ.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - દાહોદ
હિન્દી સેકન્ડરી સ્કુલ-દાહોદ તા.દાહોદ જિ.દાહોદ 9429079975
93 શ્રી મનીષભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - નર્મદા
શ્રી નર્મદા હાઇસ્કુલ-રૂંઢ તા.નાંદોદ જિ.નર્મદા 9106443005
94 શ્રી અરવિંદભાઈ જી.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - પંચમહાલ
જી.પી.સોમાની હાઇસ્કુલ તા.હાલોલ જિ.પંચમહાલ 9979724925
95 શ્રી રતનસિંહ વી.સોલંકી
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - પાટણ
સંસ્કાર વિદ્યાલય-જમણપુર તા.હારીજ જિ.પાટણ 9909846723
96 શ્રી જેશાભાઈ પબાભાઈ ખુંટી
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - પોરબંદર
શ્રી એમ.આર.કે.હાઇસ્કુલ-બખરાલા જિ.પોરબંદર 9925681417
97 ડો રાજેશ જે.પ્રજાપતિ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - બનાસકાઠા
શેઠ શ્રી ટી.પી.હાઇસ્કુલ મુ.માલણ તા.પાલનપુર.જિ.બનાસકાઠા 9909015393
98 શ્રી નરહરિભાઈ ડી.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - ભરુચ
શ્રી કોટેશ્વર મહાદેવ હાઇસ્કુલ-કતપોર તા.હાંસોટ જિ.ભરુચ 9913401296
99 શ્રી કૃષ્ણદેવસિંહ સરવૈયા
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - ભાવનગર ગ્રામ્ય
ડી.જી.પી.હાઇસ્કુલ-દાઠા તા.તળાજા જિ.ભાવનગર 9426755300
100 શ્રી બલભદ્રસિંહ ખુમાલસિંહ ગોહિલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - ભાવનગર શહેર
શ્રી કુમાળ શાળા- ડેરી રોડ,નિલમબાગ,ભાવનગર 9428109555
101 શ્રી વિષ્ણુભાઈ એમ.પટેલ.
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - મહી સાગર
શ્રી આશાપુરી વિદ્યાલય-સરોડા તા.બાલાસિનોર જિ.મહી સાગર 9428901407
102 શ્રી બીપીનકુમાર એસ.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - મહેસાણા
સર્વોદય વિદ્યાલય-અંબાસણ તા.જિ.મહેસાણા 9909287034
103 શ્રી એસ.કે.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - મોરબી
શ્રી.એમ.જે.સી.વિદ્યાલય-ટીકર તા.હળવદ જિ.મોરબી 9428222588
104 શ્રી દિલીપભાઈ રાયધનભાઈ લાવડીયા
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - રાજકોટ ગ્રામ્ય
શ્રી મોટા દડવા હાઇસ્કુલ-મોટા દડવા તા.ગોંડલ.જિ.રાજકોટ 9998189249
105 શ્રી એ.ડી.પાઠક
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - રાજકોટ શહેર
શ્રી એકનાથ રાનડે વિદ્યાલય ૧૫,જંકશન પ્લોટ ,રાજકોટ 9427171278
106 શ્રી સ્વપ્નીલકુમાર વી. પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - વડોદરા ગ્રામ્ય
શ્રી એમ.પી.હાઇસ્કુલ - જરોદ તા.વાઘોડિયા જિ.વડોદરા 94274048872
107 શ્રી રાજેશભાઈ આઈ.ગરાસીયા
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - વલસાડ
શ્રી એસ.બી.સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ-કોઠાર તા.કપરાડા જિ.વલસાડ 9586172099
108 શ્રી રાજેશભાઈ ધર્માભાઇ પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - સાબરકાંઠા
ન્યુ સ્કુલ-ખેરોલ તા.તલોદ જિ.સાબરકાંઠા 9979183706
109 શ્રી અજયકુમાર ડી.પટેલ
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - સુરત ગ્રામ્ય
સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ-બીલખાડી તા.મહુવા જિ.સુરત 9712999870
110 શ્રીમતી પીન્કીબેન જે.માળી
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - સુરત શહેર
શ્રી.આર.ડી.ઘાયલ જીવનભારતી સ્કુલ નાનપુરા, સુરત 9879264004
111 શ્રી રમેશકુમાર બી.રામણી
કલ્યાણ નિધિ કન્વીનરશ્રી - સુરેન્દ્રનગર
બ્લોક-૧૧,સરદારપટેલ રાજકોટ બાયપાસ રોડ રતનપર,સુરેન્દ્રનગર 9925338540
112 ડો નીરવભાઈ એન.ઠક્કર
અધ્યક્ષ - અમદાવાદ શહેર
એ.ઈ.એસ.એજી હાયર સેકન્ડરી સ્કુલ કોમર્સ છ રસ્તા, નવરંગપુરા,અમદાવાદ શહેર 9898679494
113 ડો જીજ્ઞેશકુમાર આર.સુથાર
અધ્યક્ષ - અરવલ્લી
શ્રી.એચ.એલ.પટેલ.સરસ્વતી હાઈસ્કુલ-મોડાસા અરવલ્લી 9426512279
114 શ્રી અમિતભાઈ અરવિંદભાઈ શાહ
અધ્યક્ષ - આણંદ
સી.જે.પટેલ ઈંગ્લીશ મીડીયમ સ્કુલ-કરમસદ તા.આણંદ જિ.આણંદ 9825346338
115 શ્રી ચેતનભાઈ આઈ.બારમેડા
અધ્યક્ષ - કચ્છ
શ્રીમતી પી.સી.વી.મહેતા હાઇસ્કુલ લોટસ કોલોની,૧૦૮ ૧૦૯ જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે ભુજ કચ્છ-૩૭૦૦૦૧ 9879286064
116 શ્રી હરેશભાઈ કાન્તિલાલ પટેલ
અધ્યક્ષ - ખેડા
દતેશ હાઇસ્કુલ-વાંધરોલી તા.ગળતેશ્વર જિ.ખેડા 9925470711
117 શ્રી પ્રતાપસિંહ કે.મોરી
અધ્યક્ષ - ગીર સોમનાથ
શાહ એમ.એમ.હાઇસ્કુલ-કોડીનાર જિ.ગીર સોમનાથ 9276206637
118 શ્રી સંજયકુમાર પી.શાહ
અધ્યક્ષ - છોટા ઉદેપુર
શ્રીમતી વી.આર.શાહ સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ મુ.પાવી જેતપુર જિ.છોટા ઉદેપુર 9925409983
119 શ્રી જે.બી.હુંબલ
અધ્યક્ષ - જુનાગઢ
શ્રી સિલ્વર હાઇસ્કુલ-જોનપુર તા.કેશોદ જિ.જુનાગઢ 9825028110
120 શ્રી અરવિંદભાઈ અવસુભાઈ ચૌધરી
અધ્યક્ષ - ડાંગ
માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-સાપુતારા તા.આહવા જિ.ડાંગ 9726859145
121 શ્રી બિપીનચંદ્ર કે ચૌધરી
અધ્યક્ષ - તાપી
અરુણાચલ ઉ.બુ.વિદ્યાલય-લખાલી તા.વ્યારા જિ.તાપી 99258353000
122 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પી.પટેલ
અધ્યક્ષ - દાહોદ
શ્રી આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યાલય - પાણીયા તા.લીમખેડા જિ.દાહોદ 9427826500
123 શ્રી દિલીપભાઈ કે.પટેલ
અધ્યક્ષ - દાહોદ
એમ.એન્ડ પી.હાઇસ્કુલ - દાહોદ તા.દાહોદ જિ.દાહોદ 9879066521
124 શ્રી પ્રકાશભાઈ એસ.ગાંવિત
અધ્યક્ષ - નવસારી
વૃંદાવન ઉ.બુ.વિદ્યાલય-સુંથવાડ તા.ચીખલી જિ.નવસારી 9427189126
125 શ્રી જયદીપસિંહ ડી.રાઉલજી
અધ્યક્ષ - પંચમહાલ
મુક્તજીવન સાર્વજનીક શાળા-સામલી તા.ગોધરા જિ.પંચમહાલ 9427534747
126 શ્રી જેતાભાઇ ખીમાભાઈ ઓડેદરા
અધ્યક્ષ - પોરબંદર
ગ્રામ્યભારતી વિદ્યાલય-બગવદર જિ.પોરબંદર 9426169350
127 શ્રી ભવરલાલ કે.ખંડેલવાલ
અધ્યક્ષ - બનાસકાઠા
એલ.એમ.શાહ.વિદ્યાલય-આકોલી તા.કાંકરેજ જિ.બનાસકાઠા 9428981090
128 શ્રી સંજયભાઈ સોલંકી
અધ્યક્ષ - ભાવનગર ગ્રામ્ય
શ્રી.જે.પી.પારેખ હાઇસ્કુલ- તા.મહુવા જિ.ભાવનગર 98248838308
129 શ્રી બાબુભાઈ કે.પટેલ
અધ્યક્ષ - મહી સાગર
એન.વી.હાઇસ્કુલ વેલાણવાળા તા.સંતરામપુર જિ.મહી સાગર 9427408194
130 શ્રી એલ.વી.કગથરા
અધ્યક્ષ - મોરબી
શ્રી.એમ.ડી.વિદ્યાલય-ટંકારા તા.ટંકારા જિ.મોરબી 9428277977
131 શ્રી પ્રદીપસિંહ આર.ઝાલા
અધ્યક્ષ - વડોદરા ગ્રામ્ય
એન.બી.સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ , નવા બજાર કરજણ તા.કરજણ જિ . વડોદરા
132 શ્રી હરીશભાઈ એમ.પટેલ
અધ્યક્ષ - સાબરકાંઠા
એ.પી.ઠાકર હાઇસ્કુલ- તા.વિજયનગર જિ.સાબરકાંઠા 94270588950
133 શ્રી ગીરધરભાઈ એચ.ટંડેલ
અધ્યક્ષ - સુરત ગ્રામ્ય
ઉ.બુ.વિદ્યાલય-અમલસાડી તા.પલસાણા જિ.સુરત 9712999870
134 શ્રી સી.ડી.પટેલ
અધ્યક્ષ - સુરત શહેર
ટી.એન્ડ ટી.વી સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ નાનપુરા,સુરત 9428053088
135 શ્રી નલીનભાઈ એમ.શાહ
સારસ્વત મંત્રી - અમદાવાદ ગ્રામ્ય
સૌરભ સેકન્ડરી એન્ડ હાયર સેકન્ડરી સ્કુલ-ધામતવાણ તા.દસક્રોઈ જિ.અમદાવાદ 9825308023
136 શ્રી ઉમેશભાઈ એમ.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - અમદાવાદ શહેર
ધ્રુવ હાઇસ્કુલ ખોખરા,અમદાવાદ શહેર
137 શ્રી મુકેશભાઈ જી.કાનાણી
સારસ્વત મંત્રી - અમરેલી
શ્રી વી.એન.પટેલ કલ્યાણ વિદ્યાલય-જામ બરવાળા તા.બાબરા જિ.અમરેલી 9427172708
138 શ્રી ભરતભાઈ એસ.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - અરવલ્લી
વણીયદ હાઇસ્કુલ-વણીયદ તા.મોડાસા જિ.અરવલ્લી 9898370895
139 શ્રી રજનીકાન્ત દેવકરણદાસ પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - આણંદ
આણંદ નગરપાલિકા માધ્યમિક શાળા નં-૧ - મંગળપુરા રોડ,ગણેશ ચોકડી,આણંદ-૩૮૮૦૦૧ 9879529136
140 શ્રી ચંદ્રસિંહ બી.ગોહિલ
સારસ્વત મંત્રી - કચ્છ
મૌલાના આઝાદ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-ગોરેવાલી(બન્ની) તા.ભુજ જિ.કચ્છ 9426969377
141 શ્રી સુરેશકુમાર મણીલાલ પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - ખેડા
ભાગવત વિદ્યાલય-કપરૂપુર તા.મહુધા જિ.ખેડા 9898101409
142 શ્રી નરેન્દ્રકુમાર એ.જોશી
સારસ્વત મંત્રી - ગાંધીનગર
શ્રી બી.જે.શાહ હાઇસ્કુલ-સાદરા તા.જિ.ગાંધીનગર 9427308364
143 શ્રી ભરતકુમાર ત્રિભોવનદાસ ઉનડકટ
સારસ્વત મંત્રી - ગીર સોમનાથ
શ્રીમતી મણીબેન કોટક હાઇસ્કુલ- રાજેન્દ્રભવન રોડ,ગીર સોમનાથ 9924472686
144 શ્રી નિલય કે પંચાલ
સારસ્વત મંત્રી - છોટા ઉદેપુર
શ્રી દ્વારકેશ સાર્વજનિક હાઇસ્કુલ- મુ.બહાદરપુર જિ.છોટા ઉદેપુર 9426761268
145 શ્રી મહેમુદખાન એ.પઠાણ
સારસ્વત મંત્રી - જામનગર શહેર
શ્રી જુમા મસ્જીદ મા.શાળા ચાંદી બજાર,જામનગર 9924580535
146 શ્રી શ્રી પી.એન.પાવગડી
સારસ્વત મંત્રી - જુનાગઢ
શ્રી સરસ્વતી વિનય મંદિર-રવની તા.વંથલી જિ.જુનાગઢ 9898339192
147 શ્રી દિલીપભાઈ શરદભાઈ કુલકર્ણી
સારસ્વત મંત્રી - ડાંગ
નવચેતન હાઇસ્કુલ-ઝાવડા તા.વધઈ જિ.ડાંગ 9824743524
148 ડો આશિષ શાહ
સારસ્વત મંત્રી - તાપી
દક્ષીણપથ વિવિધલક્ષી વિદ્યાલય તા.વ્યારા જિ.તાપી 9925444660
149 શ્રી સુરમલભાઈ વરસિંગભાઈ મુનિયા
સારસ્વત મંત્રી - દાહોદ
શ્રી માધ્યમિક શાળા - ગુલતોરા તા.ઝાલોદ જિ.દાહોદ 8200879286
150 શ્રી યોગેશકુમાર એમ.વસાવા
સારસ્વત મંત્રી - નર્મદા
શ્રી એમ.આર.વિદ્યાલય-રાજપીપળા તા.નાંદોદ જિ.નર્મદા 9726578385
151 શ્રી મુકેશભાઈ સી.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - નવસારી
શ્રીમતી ડી.એલ.કોન્ટ્રકટર વિદ્યાલય-બલવાડા તા.ચીખલી જિ.નવસારી 9825631062
152 શ્રી કૃણાલભાઈ એન.વરીયા
સારસ્વત મંત્રી - પંચમહાલ
નવસર્જન ઉ.બુ.હાઇસ્કુલ-મધવાસ તા.કાલોલ જિ.પંચમહાલ 9427807444
153 શ્રી ચંદુભાઈ ડી.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - પાટણ
રામજી વિદ્યાલય-ઈસ્લામપુર તા.ચાણસ્મા જિ.પાટણ 9979788038
154 શ્રી નરસિંગ એમ.ડોડીયા
સારસ્વત મંત્રી - પોરબંદર
સ્વ.પી.એસ.એમ.ઠક્કર હાઇસ્કુલ-પરવાડા જિ.પોરબંદર 9979289219
155 શ્રી ગૌરાંગભાઈ પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - બનાસકાઠા
શ્રી પી.જી.દોશી હાઇસ્કુલ-મોરિયા તા.વડગામ જિ.બનાસકાઠા 9106504614
156 શ્રી પરેશકુમાર એમ.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - ભરુચ
શ્રી રંગ નવચેતન વિદ્યામંદિર તા.વાલિયા જિ.ભરુચ 9601252095
157 શ્રી વિનોદરાય આર.બારૈયા
સારસ્વત મંત્રી - ભાવનગર ગ્રામ્ય
સ્વામીશ્રી અખંડાનંદસાગર મા.અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-પાલડી તા.શિહોર જિ.ભાવનગર 9426827580
158 શ્રી વિનોદરાય આર.બારૈયા
સારસ્વત મંત્રી - ભાવનગર ગ્રામ્ય
સ્વામીશ્રી અખંડાનંદસાગર મા.અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-પાલડી તા.શીહોંર જિ.ભાવનગર 9426827580
159 શ્રી નીલેશકુમાર પી.વ્યાસ
સારસ્વત મંત્રી - ભાવનગર શહેર
નુતન વિદ્યાલય સુભાષનગર પુલ પાસે,ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧ 7984131782
160 શ્રી જગદીશકુમાર ડી.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - મહી સાગર
નવજીવન ઉ.બુ.વિદ્યાલય-ખાટા તા.વીરપુર જિ.મહી સાગર 9913636680
161 શ્રી રમેશભાઈ એસ.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - મહેસાણા
શ્રીમતી કે.જી.પટેલ વિદ્યાનિકેતન-કૈયલ તા.કડી જિ.મહેસાણા 9428552710
162 શ્રી એસ.એલ.પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - મોરબી
શ્રી નાનીવાવડી માધ્યમિક શાળા-નાનીવાવડી તા.જિ.મોરબી 9428701084
163 શ્રી રમણીકલાલ રાજાભાઈ સભાચા
સારસ્વત મંત્રી - રાજકોટ ગ્રામ્ય
શ્રી સરદાર પટેલ વિદ્યાલય-ખામટા તા.પડધરી જિ.રાજકોટ-૩૬૦૧૧૦ 9428288208
164 શ્રી ડો ટી.એસ.પંડ્યા
સારસ્વત મંત્રી - રાજકોટ શહેર
શ્રી પી.એન.ટી.વી.શેઠ હાઇસ્કુલ-ભક્તિનગર ૮૦ ફૂટ રોડ,ભાવનગર 9427433339
165 શ્રી દીપકભાઈ આર. પટેલ
સારસ્વત મંત્રી - વડોદરા ગ્રામ્ય
શ્રીમતી ચં.ર. પટેલ સરસ્વતી વિદ્યાલય - સરસવણી તા.પાદરા જિ. વડોદરા 9979633340
166 શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર એમ.ટંડેલ
સારસ્વત મંત્રી - વલસાડ
પી.કે.ડી.વિદ્યાલય-અટાર તા.જિ.વલસાડ 9909133212
167 શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ એમ.રહેવર
સારસ્વત મંત્રી - સાબરકાંઠા
શેઠ વી.સી.મહેતા હાઇસ્કુલ-દેરોલ તા.ખેડબ્રહ્મા જિ.સાબરકાંઠા 9428831750
168 શ્રી નિલેષભાઈ એમ.પ્રજાપતિ
સારસ્વત મંત્રી - સુરત ગ્રામ્ય
ધનગોરી વિદ્યાલય-વલવાડા તા.મહુવા જિ.સુરત 9427133466
169 શ્રી હિતેશકુમાર એન.ભટ્ટ
સારસ્વત મંત્રી - સુરત શહેર
શ્રીમતી એલ.એન.બી.દાળીયા હાઇસ્કુલ સુરત 9998746626
170 શ્રી નાનજીભાઈ એ.મકવાણા
સારસ્વત મંત્રી - સુરેન્દ્રનગર
સી.પી.ઓઝા શારદા મંદિર- દેરાસર રોડ,સુરેન્દ્રનગર 9428192069